Adatvédelem

ADATVÉDELEM

 

1. BEVEZETÉS

2. DEFINÍCIÓK

3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

4.1. A WWW.MOEBELIX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

4.2. A WWW.MOEBELIX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

4.3. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS

4.4. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS

4.5. HÍRLEVÉL

4.6. VEVŐELÉGEDETTSÉG

4.7. ELŐNYKÁRTYA

4.8. PANASZKEZELÉS

4.9. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

4.9.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

4.10. IDOPONT EGYEZTETÉS

4.11. AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

4.12. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6. AZ ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGE

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI

8. JOGORVOSLATI LEHETOSÉGEK

 

 

1. BEVEZETÉS

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. (1095 Soroksári út 86-88, Budapest, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint

adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a

hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató

bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti

közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen k.zlem.nyünkh.z kapcsolódóan, k.rjük, írja meg

nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az

MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az

elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így kül.n.sen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

- 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 1996. évi CXII. törvény – a hitelintézetekről és a p.nzügyi vállalkozásokról (Hpt.);

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal .sszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenység szabályairól (SzVMt.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.);

- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről (újSztv.).

 

2. DEFINÍCIÓK

2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – k.zvetlenül vagy

közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – kül.n.sen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok

- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntet.s.t, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így kül.n.sen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkül.nb.ztet.se céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy

az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes

adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan

költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

céljából szüks.ges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szüks.ges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a

törvényes képviselőjének hozzájárulása szüks.ges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a

nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és kül.n.sebb

megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását

megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez

szüks.ges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai

kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat

törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további kül.n

hozzájárulás n.lkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok

felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szüks.ges

mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul

vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így kül.n.sen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az

érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettségteljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve

arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt,

hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szüks.ges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy

harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az

érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a

harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes

adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,

mintha Magyarország terület.n belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS

IDŐTARTAMA

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről kül.n .rtes.tjük k.z.ns.günket. Felhívjuk az MMXH

Lakberendezési Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.1. A WWW.MOEBELIX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a

személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói

adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP

címe.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat

más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja az MMXH Lakberendezési Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső

szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szervere k.zvetlenül a felhasználó

számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő

szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció

miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók

szervere szolgálja ki. Az MMXH Lakberendezési Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti

kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok

átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást

nyújtani.

 

4.2. A WWW.MOEBELIX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkül.nb.ztet.se, a felhasználók

aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés

megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. mint a moebelix.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás

érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma

tekintetében. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüj.ben az

Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

4.3. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása,

szerződés kötése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkül.nb.ztet.se, a megrendelések

teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói

kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú

megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a

Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: megrendelésszám, dátum, időpont, szerződésszám, megszólítás, név,

cím, telefonszám, az értesítés formája, a szállítás adatai, a vásárlás helye, dátuma, neve, a vevőkártya

száma, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, aláírás, a direktmarketing célú

megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 

- a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó belépéstől vagy

adatfrissítéstől számított 24 hónap,

- a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2)

bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051

Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adatfeldolgozók: a házhozszállítást végző Monfix Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 4. akik

részére a következő adatok kerülnek átadásra: megrendelésszám, számlaszám, szerződésszám, név,

telefonszám, a szállítási cím, az, hogy a cím családi ház-e, a szállítás adatai (dátum, időpont, ár), a

megjegyzésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, dátum és aláírás.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok

törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

- postai úton a címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52053 és 52056

 

4.4. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS

 

Az adatkezelés célja: a vásárlók részére a Hpt. 6/E. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti ügyn.ki

tevékenység végzése során hitel ügyint.z.se.

Az adatkezelés jogalapja: a Hpt. 115. § (6) bekezdése.

A kezelt adatok köre: megrendelésszám,név, dátum, a finanszírozás adatai, valamint a finanszírozás

igényléséhez szüks.ges valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: valamennyi személyes adat törlésre, megsemmisítésre kerül a pénzintézet

felé történő adattovábbítást követően.

Adattovábbítás: Valamennyi személyes adat az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a Hpt. 115. § (6) bekezdése.

 

4.5. HÍRLEVÉL

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küld.se az érdeklődők

részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,

személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5)

bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a feliratkozás dátuma, időpontja, megszólítás, tudományos

fokozat, név, e-mail cím,.

Az adatkezelés időtartama:

- a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező feliratkozások esetében 72 óra, illetve

- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

- a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok

törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- a kiküld.tt hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra

kattintva,

- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

- postai úton a H-1095, Budapest Soroksári út 86. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52057

 

4.6. VEVOELÉGEDETTSÉG

 

A jelen tájékoztató 4.3. fejezetében található vásárlói adatbázishoz kapcsolódó adatkezelés.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szolgáltatásaival és az általa forgalmazott

termékekkel kapcsolatos vásárlói vélemények megismerése, ajándéksorsoláson történő részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: sorszám, szerződésszám, név, cím, az érintett raktár megnevezése, a számla

dátuma, valamint az eladó és a szerelő neve, valamint a mömax kínálatával és az igénybevett

szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi kérdésekre adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama:

- a kérdőíveken megadott személyes adatok a jelen tájékoztató 4.3. fejezetében található Vásárlói

adatbázisnál meghatározott ideig.

- a nem nyertes kérdőívek a sorsolást követően azonnal megsemmisítésre kerülnek,

- a sorsoláson nyertes kérdőívek, valamint az ajándékutalványokról készített szerződések tekintetében

a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év

 

4.7. Előnykártya

 

Az adatkezelés célja: az Előnykártya törzsvásárlói programjában való részvétel, a törzsvásárlók

nyilvántartása, egymástól való megkül.nb.ztet.se, a vásárlások után járó bónuszpontok nyilvántartása

és egyenlegének vezetése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás,

kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldem.nyek küld.se, tájékoztatás az aktuális

információkról, ajánlatokról és direkt marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Előnykártya száma, név cím, telefonszám, mobiltelefonszám, szület.si dátum, email

cím, gyermekek szület.si éve, aláírás, dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt

termék, a vásárlás értéke) és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó adatfrissítéstől vagy vásárlástól számított 5 év.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok

törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- a kiküld.tt hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra

kattintva,

- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

- postai úton a H-1095, Budapest Soroksári út 86.címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52058 és 52056

 

4.8. PANASZKEZELÉS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft.. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan

felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: sorszám, a megrendelés száma, a vevő neve, címe, telefonszáma, a bejelentés és

a vásárlás dátuma, az érintett termék megnevezése, vételára, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt

igény, a reklamáció rendezésére vállalt határidő, a reklamáció rendezésének módja, a felvevő neve és a

hiba oka. Az adatkezelés időtartama:

- a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,

- az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

 

4.9. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

 

A személyes adatok kezelője: az MMXH Lakberendezési Kft., valamint az áruházak élőerős őrzését

ellátó a Safety Sector Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ).

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések

megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az MMXH Lakberendezési Kft. terület.re való

belépéssel, továbbá az SzVMt. 30. §-a.

A kezelt adatok köre: az MMXH Lakberendezési Kft. terület.re belépő személyeknek

a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52059

 

4.9.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal

rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Safety Sector

Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ) (2071 Páty, Dózsa György u. 6/B.) szolgálatot

teljesítő munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal

rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Safety Sector

Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ) Szent György Security Kft. (2071 Páty, Dózsa

György u. 6/B.) szolgálatot teljesítő munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a

felvétel érinti.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft.. kijelölt

munkavállalói.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt

felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések

bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező

személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az

elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk k.szült felvételekről másolat készítését, valamint a

felvételek törlését. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy

nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok

felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek,

valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos vagy megbízott neve.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171.

§ (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 

4.10. IDOPONT EGYEZTETÉS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szakembereivel történő időpont egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: sorszám,

megszólítás, név, e- mail cím, telefonszám, a felhasználó által megjelölt áruház és osztály, valamint az

esetleges megjegyzésben megadott egyéb személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok az egyeztetett időpont elteltével törlésre kerülnek.

 

4.11.

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban

megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más,

önként megadott személyes adatával együtt, valamint a „Kapcsolat” menüpontban található űrlap

segítségével küld.tt üzeneteket megszólítás, titulus, név, cím (ország, utca, irányítószám, lakóhely), email

cím, telefonszám, szerződésszám, tárgy és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal

együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

4.12. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügy.sz, a nyomozó hatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az

MMXH Lakberendezési Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szüks.ges.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei

a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Telekom Austria Group (1020 Bécs, Lassallestraße 9.,

Ausztria) Rechenzentrum der A1 im Arsenal-Gelände Wien, A1 ASPGruppe alatti szervertermében

elhelyezett szerverén találhatók meg.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása

során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi kül.n.sen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisül.s, s.rül.s, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MMXH Lakberendezési Kft.. a kül.nb.ző nyilvántartásaiban elektronikusan

kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a

tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – k.zvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az

érintetthez rendelhetők.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki,

szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely

az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát

és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüks.ge van rá,

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos

eszközök.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az

üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email,

web, ftp, stb.) függetlenül s.rül.kenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására

vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható

óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést

rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A

rendszermegfigyelés ezen k.vül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának

ellenőrzését is.

 

6. AZ ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGE

 

Név: MMXH Lakberendezési Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86.

Cégjegyzékszám: 01-09-678786

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 11829519-2-44

Telefonszám: 06-1-887-0100

E-mail: info@moebelix.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: 52053 és 52056, 52058 és 52056, 52057, 52059

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI

 

Név: XXXLutz KG

Székhely: 4600 Wels, Römerstrasse 39., Ausztria

Név: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Név: Monfix Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 4.

Név: Safety Sector Vagyonvédelmi Kft

Székhely: (1062 Budapest Andrássi út 125.

Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek

személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETOSÉGEK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére az MMXH Lakberendezési Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az

általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel .sszefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és

címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban –

adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos

adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb

esetekben az MMXH Lakberendezési Kft.. költségtérítést állapít meg.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,

amely a személyes adat törlését kizárta. Az MMXH Lakberendezési Kft.. megjelöli az általa kezelt

személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes

adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére

30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás

vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az

érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos

érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy

továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az

adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szüks.ges,

kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása

közvetlen üzletszerz.s, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c)

törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn

belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,

és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak

közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte

el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak

megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron k.vül jár el. Az

MMXH Lakberendezési Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség

alól, ha a kárt az adatkezelés körén k.vül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan

magatartásából származott.

 

Amennyiben Az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon

adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu