TARTALOM

Tartalom

1.         Bevezetés

2.         A személyes adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Áruházi adatkezelések

2.1.     Vásárlói adatok

2.2.     Áruhitel

2.3.     Házhozszállítás

2.4.     Teherautó kölcsönzése

2.5.     Vásárlók könyve

2.6.     Minőségi kifogások kezelése

2.7.     Vevőelégedettségi kártya

2.8.     Utalvány

2.10.   Ajánlati lap

2.11.   Pénzmosási nyilvántartás

2.12.   Talált tárgyak

2.13.   Az áruházakban elérhető WiFi szolgáltatás

2.14.   Möbelix előnykártya

2.16.   Möbelix mobil alkalmazás

Moebelix.hu

2.17.   A moebelix.hu szerver naplózása

2.18.   A moebelix.hu saját cookie kezelése

2.19.   Külső szolgáltatók cookie kezelése a moebelix.hu honlapon

2.20.   Möbelix hírlevél

2.21.   Konyhatervezés

Nyereményjáték

2.28.   Nyereményjáték, promóció

Vagyonvédelem

2.29.   Elektronikus megfigyelő –és rögzítőrendszer

Kapcsolatfelvétel

2.30.   Az MMXH Lakberendezési Kft. ügyféllevelezése

2.31.   Partner kapcsolattartói adatkezelés

Egyéb adatkezelések

3.         A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

4.         Az adatkezelő adatai, elérhetősége

5.         Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

 BEVEZETÉS

Az MMXH Lakberendezési Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 86-88., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.moebelix.hu/c/privacycímen. Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg (Möbelix) nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az MMXH Lakberendezési Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

•          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

•          2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

•          2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

•          1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

•          2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

•          2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

•          2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);

•          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

•          2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);

•          2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.);

•          2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);

•          2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

•          2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

•          19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.).

 

ÁRUHÁZI ADATKEZELÉSEK

 

  1. Vásárlói adatok

Az MMXH Lakberendezési Kft. a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (pl. szerződések, számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.

Az adatkezelés célja:az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, továbbá statisztikai formában a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: szerződésszám, vevő megszólítása, neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés dátuma, a kiszállítás időpontja, az emeletek száma, a megrendelt termék cikkszáma, megnevezése, mennyisége, egységára, az eladó neve, a kapcsolattartó dolgozó neve, telefonszáma, az eladó és a vásárló aláírása, valamint átutalási azonosító.

 

Az adatkezelés időtartama:

•          a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:a vásárló nem kaphat névre szóló számlát.

 

Adattovábbítás:

 

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges 
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

  1. Áruhitel

Az MMXH Lakberendezési Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci út 96-98.) függő ügynökeként áruhitel szolgáltatást nyújt. Az áruhitel igénylése során megvalósított adatkezelés tekintetében a Cofidis Magyarországi Fióktelepe minősül adatkezelőnek. Az MMXH Lakberendezési Kft. ezen adatkezelés esetén adatfeldolgozóként jut az adatok birtokába.

Az adatkezelés célja: a vásárlók részére Hpt. 10. § (1) bek. ab) alpontja szerinti függő ügynöki tevékenység végzése során hitel ügyintézése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:azonosítószám, a termékek ára, adatai, dátum, aláírás, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya, munkáltatói igazolás, folyószámla kivonat másolt példányai, illetve az azokon szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama: 

Az áruhitel igénylésével kapcsolatos adatkezelésről részletesen a Cofidis Magyarországi Fióktelepe(1133 Budapest, Váci út 96-98.) ad tájékoztatást.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:a vásárló nem vehet igénybe áruhitelt.

 

  1. Házhozszállítás

Az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban a vásárlók az MMXH Lakberendezési Kft.-n keresztül házhozszállítási, összeszerelési szolgáltatást rendelhetnek.

Az adatkezelés célja: szállítási, összeszerelési megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:szerződésszám, vevő megszólítása, neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés dátuma, a kiszállítás címe, időpontja, az emeletek száma, a megrendelt termék cikkszáma, megnevezése, mennyisége, egységára, az eladó neme, neve, a kapcsolattartó dolgozó neve, telefonszáma, az eladó és a vásárló aláírása, valamint átutalási azonosító.

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem tudja igénybe venni a házhozszállítási, összeszerelési szolgáltatást.

Adattovábbítás: 

Az adattovábbítás jogalapja:az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Dr. Speed Kft. 

6000 Kecskemét, Cédulaház u. 43.

házhozszállítási és összeszerelési szolgáltatás nyújtása a szegedi Möbelix áruházban

Road Transport Kft. 

 

4033 Debrecen, Árpa u. 12. 

házhozszállítási és összeszerelési szolgáltatás nyújtása a debreceni Möbelix áruházban

Köpeczi Trans Kft.

3532 Miskolc, Brigád u. 17.

házhozszállítási és összeszerelési szolgáltatás nyújtása a miskolci Möbelix áruházban

 

  1. Teherautó kölcsönzése

Az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban a vásárlók teherautót kölcsönözhetnek.

Az adatkezelés célja:teherautó-bérlési igények teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:vevőszerződés száma, a bérlő neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, vezetői engedély száma, kategóriája, szállítási cím, gépjármű típusa, rendszáma, az átvétel és a visszaadás dátuma, időpontja, kilométeróra állása, üzemanyag állás, átvételi, visszavételi állapot, az esetleges sérülések leírása, a tartozékok tételes átvétele, az esetleges események leírása, a szerződés kelte, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:a vásárló nem veheti igénybe a teherautó-kölcsönzés szolgáltatást.

 

  1. Vásárlók könyve

Az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.

Az adatkezelés célja:az MMXH Lakberendezési Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa:a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az MMXH Lakberendezési Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.

 

  1. Minőségi kifogások kezelése

Minőségi kifogások és panasz esetén az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet (fogyasztó minőségi kifogásáról szóló jegyzőkönyv) vesznek fel.

Az adatkezelés célja:az MMXH Lakberendezési Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, a termék azonosító adatai, megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja, a bizonylat sorszáma, szerződésszám, a hiba bejelentésének ideje, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, a kifogás rendezésének módja, eltérő fogyasztói igény esetén annak indoka, a kifogás elutasításának indoka, a termék javítás vagy vizsgálat érdekében történő átvétele esetén a termék azonosításához szükséges adatok, az MMXH és a fogyasztó átvételének időpontja, a jegyzőkönyv felvételének és a reklamáció lezárásának dátuma, a fogyasztó és a forgalmazó aláírása, a vásárló nyilatkozata, melyben a vásárló kijelenti, hogy rendezettnek tekinti a reklamáció lezárását és kijelenti, hogy további követelése nincs, továbbá visszáru esetén a vásárló neve és címe rögzítésre kerül a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9. mellékletében foglaltak szerint.

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

  1. Vevőelégedettségi kártya

Az MMXH Lakberendezési Kft.-nél 80.000 Ft felett vásárlóknak vevőelégedettségi kártyát küld ki az XXXLutz KG (4600 Wels, Römerstrasse 39., Ausztria), melyen a vásárlás során a szolgáltatásra vonatkozó kérdések szerepelnek a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése céljából.

Az adatkezelés a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerinti Vásárlói adatkezeléshez kapcsolódik.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szolgáltatásaival és az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói vélemények megismerése, ajándéksorsoláson történő részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: a kiküldés a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján történik, mivel az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, míg a vásárlói részvétel tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa:sorszám, szerződésszám, név, cím, az érintett raktár megnevezése, a számla dátuma, az eladó és a szerelő neve, valamint az MMXH Lakberendezési Kft. kínálatával és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi kérdésekre adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem adja meg véleményét és nem vehet részt az ajándéksorsoláson.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

XXXLutz KG

4600 Wels, Römerstrasse 39.,

Ausztria

vevőelégedettségi kártyák előállítása, postázása

 

  1. Utalvány

Bútorvásárlási szerződésre történő reklamáción alapuló visszatérítés esetén az MMXH Lakberendezési Kft. által megadott adatok alapján az XXXLutz KG (4600 Wels, Römerstrasse 39., Ausztria) kiállít egy vonalkóddal ellátott papír alapú utalványt, melyet postáz a vásárlónak.

Az adatkezelés célja: vásárlói visszatérítés utalvány formájában történő teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa:szerződésszám, szerződés dátuma, az adott napi dátum, a vásárló neve, az utalvány postázásának címe, a szerződés összege, az utalvány értéke, az eladó száma, neve, az utalvány típusa és a vásárló aláírása, vonalkód.

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem veheti igénybe a visszatérítést utalvány formájában.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

XXXLutz KG                              

4600 Wels, Römerstrasse 39.,

Ausztria

utalványok előállítása, postázása

 

  1. Ajánlati lap

A Möbelix áruházakban a vásárlók kétpéldányos, önátírós ajánlati lapon is kaphatnak ajánlatot.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. Möbelix áruházaiban a vásárlók részére írásos ajánlat készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: a vevő neve, telefonszáma, bónuszkártya száma, modell megnevezése, bútorvásárlás tervezett időpontja, ajánlat érvényessége, eladó neve, dátum és telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap írásbeli ajánlatot.

 

  1. Pénzmosási nyilvántartás

Az MMXH Lakberendezési Kft. a Pmt. előírásainak kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor ügyfél-átvilágítást alkalmaz. Az átvilágítás során rögzített személyes adatokat pénzmosási nyilvántartásában megőrzi.

 

Az adatkezelés célja:a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosásának, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatásának megelőzése, megakadályozása.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Pmt. 7. §-ára.

A kezelt adatok köre:azonosítószám, név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely, állampolgárság, az azonosító okmány típusa és száma, az azonosító okmányról készített másolat, az ügylettel kapcsolatos adatok, dátum, időpont.

 

Az adatok törlésének határideje: 

 

Adattovábbítás:

 

Az adattovábbítás jogalapja:a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Pmt. 42. §-ára.

 

  1. Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft.területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Ptk. 5:54. §-ára.

A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama: 

  1. Az áruházakban elérhető WiFi szolgáltatás

AzMMXH Lakberendezési Kft. áruházai a vásárlók részére WiFi[1]kapcsolaton keresztül internetelérést biztosítanak a LOOP21 Mobile Net GmbH (Herbert-Rust-Weg 6. D-59071 Hamm, Németország) szolgáltatásának igénybevételével.

 

Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás nyújtása, a felhasználók belépésének adminisztrációja, a felhasználási időkorlát ellenőrzése és érvényesítése, a vásárló/WiFi felhasználó által tett nyilatkozat megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:csatlakozás helyszíne (üzlet azonosítója), dátum, időpont.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem tudja igénybe venni a WiFi szolgáltatást.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

LOOP21 Mobile Net GmbH 

Herbert-Rust-Weg 6. D-59071 Hamm, Németország

hálózati szolgáltatások biztosítása

  1. Möbelix előnykártya

A Möbelix vásárlói az áruházakban papír alapú űrlap segítségével, illetve a moebelix.hu honlapon regisztrálhatnak a Möbelix Előnykártya programba, melyben a vásárlásaik alapján kedvezményeket vehetnek igénybe.

A Möbelix Előnykártya regisztráció során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz az MMXH Lakberendezési Kft. Möbelix e-mail hírlevelére feliratkozni. A direkt marketing hozzájárulásukat megadó felhasználók adatai a jelen tájékoztató 2.20. pontjában leírtak szerint kerül kezelésre.

Az adatkezelés célja:a Möbelix Előnykártya törzsvásárlói programjában való részvétel, a törzsvásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlások után járó bónuszpontok nyilvántartása és egyenlegének vezetése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról és direkt marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a marketing célú megkeresés tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: Előnykártya száma, név cím, telefonszám, mobiltelefonszám, születési dátum, email cím, aláírás, dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke) és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, továbbá az online regisztráció esetén: megszólítás, titulus, név, cím, e-mail cím, jelszó, telefonszám, második telefonszám, faxszám.

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem vehet részt a Möbelix Előnykártya programban.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

XXXLutz KG

4600 Wels, Römerstrasse 39.,

Ausztria

elszámolólevelek nyomtatása

M.C. Direct Kft.

1145 Budapest, Róna u. 127/B

konszolidátori tevékenység, elszámolólevelek borítékoása, postára adása 

 

 

  1. Möbelix mobil alkalmazás

Az MMXH Lakberendezési Kft. Möbelix alkalmazása letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról.

Az alkalmazás a Möbelix törzsvásárlói adatbázisra épít, a weboldal funkcióit jeleníti meg vásárlási lehetőséggel.

Az alkalmazás igénybe vehető a jelen tájékoztató 2.24. pontja szerinti regisztrációval is. Az alkalamzásban a jelen tájékoztató 2.25. pontjában leírt módon vásárolni lehet.

Az alkalmazásban rögzíteni lehet a jelen tájékoztató 2.15. pontjában leírt Möbelix Előnykártya vásárlói kártyát, annak funkcióival együtt.

 

Regisztráció az alkalmazás segítségével:

Eltérően az internetes böngésző programon keresztül történő regisztrációtól, e-mail cím és jelszó megadásával lehet az alkalmazásba regisztrálni. A regisztráció a jelen tájékoztató 2.24. pontja szerinti regisztráció hoz létre.

 

MOEBELIX.HU

 

  1. A moebelix.hu szerver naplózása

www.moebelix.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja:a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe[2].

 

Az adatkezelés időtartama:

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az MMXH Lakberendezési Magyarország Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

www.moebelix.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A weboldal látogatottság kiértékeléséhez a Webtrekk GmbH (10115 Berlin, Robert-Koch-Platz 4., Németország) technológiáját használja az MMXH Lakberendezési Kft. A Web-trekk szolgáltatásának segítségével kap az MMXH statisztikát az online ajánlatainkról. Az így kapott adatokat arra használják, hogy a moemax.hu ajánlatait javítsák, optimalizálják, és érdekesebbé tegyék látogatóknak. A feladatot a BDSK Handels GmbH&Co. KG. (97084 Würzburg, Mergentheimerstr. 59. Németország) által megrendelt, Webtrekk Gmbh. által értékesített Web Controlling Software látja el.

Az adatok kiértékeléséről a Webtrekk GmbH az alábbi címen ad tájékoztatást: https://www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/gdpr-data-privacy

 

A honlapon térképet jelenít meg a maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

conova communications GmbH

 

5020 Salzburg, Karolingerstrasse 36A., Ausztria

online tárhely biztosítása

 

  1. A moebelix.hu saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, kedvenc temékek elmentése (JSESSIONID, sid, @@History/@@scroll|#, _gat, dtCookie, dtLatC, dtPC, dtSa, _vwo_uuid_v2, FB_CONNECTED, ua, ua_gid, w18_tg_wt_uservar, WISHLIST_NUMBERS, WISHLIST_POS_COOKIE, WISHLIST_PRODUCT_COOKIE, WISHLIST_SCHNAEPPCHEN_COOKIE, wrapperUaVarMerging_0, wt3_eid, wt3_sid);

a látogatottság kiértékelése (WT_#) a Request (a kért adat megnevezése), kereső fajtá-ja/típusa, kereső nyelve, a használt operációs rendszer, a kereső belső felbontása, kép-ernyő felbontása, javascript aktiválás, Java be/ki, cookie be/ki, színmélység, ajánlott url, IP-cím (anonim kerül átadásra és a feldolgozást követően törlésre kerül), a látogatás idő-pontja, klikkelések, megrendelés értéke, kosár és anonim a kitöltött nyomtatványok tart-alma (mit, illetve mennyi adatot adott meg a látogató a honlapon (pl.: a telefonszámot megadta vagy sem).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

conova communications GmbH

 

5020 Salzburg, 

Karolingerstrasse 36A., Ausztria

online tárhely biztosítása

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. 
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

  1. Külső szolgáltatók cookie kezelése a moebelix.hu honlapon

Az MMXH Lakberendezési Kft. a moebelix.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t (_ga, két év; _gat, 10 perc).

A szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyeznek el az alábbi címen elérhető külső szolgáltatók: creativecdn.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, scarabresearch.com, w55c.net, emarsys.com, hotjar.com.

 

www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás. 

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

  1. Möbelix hírlevél

Az MMXH Lakberendezési Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot az MMXH Lakberendezési Kft. részére a moebelix.hu honlapon és a jelen tájékoztató 2.14. pontja szerinti Möbelix Előnykártya regisztráció során lehet adni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: a marketing célú megkeresés tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa:azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, irányítószám, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

conova communications GmbH

 

5020 Salzburg, 

Karolingerstrasse 36A., Ausztria

online tárhely biztosítása

XXX Lutz KG 

4600 Wels, Römerstraße 39. Ausztria

hírlevelek kezelése

Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH 

1090 Bécs, Kolingasse 11/11.,

Ausztria

az árugazdálkodási rendszerben rögzített e-mail címek lehívása

Emarsys eMarketing Systems AG 

1150 Bécs, Märzstrasse 1., Ausztria

hírlevelek kiküldése

 

  1. Konyhatervezés

A moebelix.hu honlapon a felhasználók regisztrációval és regisztráció nélkül is igénybe vehetik az online konyhatervező szolgáltatást.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. 3D konyhatervezőjének igénybe vétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév, jelszó, a tervezett konyha adatai.

 

Az adatkezelés időtartama: 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

conova communications GmbH

 

5020 Salzburg, 

Karolingerstrasse 36A., Ausztria

online tárhely biztosítása

Compusoft Innova GmbH

01099 Drezda, Am Brauhaus 8A, Németország

konyhatervezési online felület biztosítása

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.

Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 2.20., illetve 2.26. pontjai vonatkoznak.

  1. Nyereményjáték, promóció

Az MMXH Lakberendezési Kft. játékaiban azok a vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt a megjelölt áruházakban meghatározott összegért vásárolnak és a vásárlás után kézhez kapott véleményező kártyát visszajuttatták az MMXH Lakberendezési Kft. részére.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. által szervezett nyereményjátékon való részvétel, termékek tesztelése, értékelése, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa:azonosítószám, név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

 

Az adatok törlésének határideje: 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:az érintett nem vehet részt az MMXH Lakberendezési Kft. nyereményjátékain.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) az adatkezelő weboldalán a sorsolástól számított hat hónapig.

 

Adattovábbítás:

 

Az adattovábbítás jogalapja:az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

VAGYONVÉDELEM

  1. Elektronikus megfigyelő –és rögzítőrendszer

AMMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az áruház teljes területén.
A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

 

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az MMXH Lakberendezési Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az MMXH Lakberendezési Kft. területére belépő, valamint a parkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az áruházakban található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a kamerák aktuális képének megtekintésére az MMXH Lakberendezési Kft. áruházvezetője és a Safety Sector Kft. őrszolgálati vezetője jogosult a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek megtekintésére jogosult: a felvételek megtekintésére az MMXH Lakberendezési Kft. áruházvezetője és a Safety Sector Kft. őrszolgálati vezetője jogosult a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a felvételek adathordozóra rögzítésére az MMXH Kft. értékesítési vezetői jogosultak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti az MMXH Lakberendezési Kft.

Az MMXH Lakberendezési Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás:

Az adattovábbítás jogalapja:a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemzeti jogszabályokra: Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 

Az érintett jogai:

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Safety Sector Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 125.

élőerős őrszolgálat ellátása, a kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintése

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

  1.  Az MMXH Lakberendezési Kft. ügyféllevelezése

Az MMXH Lakberendezési Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

  1. Partner kapcsolattartói adatkezelés

Az MMXH Lakberendezési Kft. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés célja:az MMXH Lakberendezési Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattartás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel az MMXH Lakberendezési Kft. jogos érdeke partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok típusa:név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, munkahely, a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk.

 

Az adatok kezelésének időtartama:

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA,
  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az MMXH Lakberendezési Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az MMXH Lakberendezési Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst az MMXH Lakberendezési Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: MMXH Lakberendezési Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.

Cégjegyzékszám: 01-09-678786

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11829519-2-44

Telefonszám: 06.1.887.0100

E-mail: info@moebelix.hu

 

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulása visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az MMXH Lakberendezési Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa..

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az MMXH Lakberendezési Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az MMXH Lakberendezési Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az MMXH Lakberendezési Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az MMXH Lakberendezési Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az MMXH Lakberendezési Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az MMXH Lakberendezési Kft. nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu

 

[1]WiFi: Vezeték nélküli internetes kommunikációt biztosító hálózati szabvány. A WiFi hálózati kártyával rendelkező számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok vezeték nélkül képesek az internetre csatlakozni.

[2]IP cím: Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.